Ogłoszono przez Anita Rejs

Szkoła Podstawowa w Zagajach

SPKontakt:

Szkoła Podstawowa w Zagajach

Zagaje 6
14-521 Lelkowo 
tel./fax (055) 244-87-81
e-mail: sp_z@wp.pl
strona www: spzagaje.w8w.pl
 

 

 
DYREKTOR SZKOŁY:  HALINA STECHNACZ-BUŚKO
 
 
Informacje ogólne:
Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu sześcioletnim, zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Zagajach jest Gmina w Lelkowie.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jego podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.