Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot.: Zaprojektowanie i wykonanie fizycznej sieci LAN oraz usługa uruchomienia warstwy logicznej sieci

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 

Postępowanie wszczęte na podstawie art. 6a ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Przedmiot zapytania dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie fizycznej sieci LAN oraz usługa uruchomienia warstwy logicznej sieci.

 

I. Zamawiający:
 

Gmina Lelkowo

14-521 Lelkowo 21

NIP: 582 15 60 961

REGON: 170747980
 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie fizycznej sieci LAN oraz usługa uruchomienia warstwy logicznej sieci w nowopowstającej klasie informatycznej w Zespole Szkół w Lelkowie. Realizacja odbędzie się w trzech następujących po sobie etapach:

 1. Etap I – zaprojektowanie fizycznej sieci LAN w klasie informatycznej.

  1. Szczegółowe informacje niezbędne do prawidłowego zaprojektowania fizycznej siec LAN wraz z zasilaniem znajdują się w załączniku nr 3 do Zaproszenia.

  2. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zmianami).

  3. Zamawiający wymaga okablowania w kategorii 5E.

 2. Etap II – wykonanie fizycznej sieci LAN

  1. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wcześniej przygotowany projekt sieci.

 3. Etap III – uruchomienie pracowni wraz z podłączeniem i konfiguracją urządzeń:

  1. Usługa uruchomienia warstwy logicznej sieci LAN,

  2. Wdrożenie i konfiguracja urządzeń sieciowych, stanowisk uczniowskich, serwera, zestawu interaktywnego, kserokopiarki zgodnie z wymaganiami zamawiającego,

  3. Przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowe opiekuna pracowni.
    

III. Termin wykonania zamówienia:

Całość wykonania zamówienia w terminie maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy
 

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia

 3. Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia

 

V. Sposób oceny oferty:

 

 1. Zamawiający ustala następujące zasady oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

90 %

2.

Termin realizacji

10%

 

 1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów.

 2. Punktacja w zakresie terminu dostawy

 • 21 dni – 0 pkt
 • 18 dni – 1 pkt
 • 14 dni – 2 pkt
 • 12 dni – 3 pkt
 1. Wykonawca określi, jaki oferuje termin dostawy w formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do Zaproszeni.

 2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego dla części 1-6:

Cena oferty najtańszej                                                            Oferta badana

               Cena oferty badanej x 90 %                                   Oferta z najwyższą liczbą punktów x 10 %

 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Iwona Chojecka – Dyrektor Zespołu Szkół w Lelkowie

 

Ofertę należy przesłać do dnia 8 lutego 2017 r., na adres e-mail: zs.lelkowo@op.pl

 

UWAGA!!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami dotyczących ceny usługi oraz sposobu jej realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. Załączniki .

Załączniki składające się na integralną cześć zaproszenia:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (rzut poglądowy i materiały niezbędne do projektowania)

 3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 4. Załącznik nr 4 – formularz cenowy

 

Załączniki: