Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Termin załatwienia

w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie, - w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca

Osoba kontaktowa

Krystyna Łastowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie– Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich /pok. Nr 13/

Telefon kontaktowy

055 244-81-61

Adres e-mail

k.lastowska@uglelkowo.pl

Wymagane Dokumenty

I. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
1. Wizę lub ważny dokument podróży,

- lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca 
- lub karta pobytu
- lub zezwolenie na zamieszkanie na czas określony
- lub zezwolenie na osiedlenie się
- lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
- lub decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadanie statusu uchodźcy w RP.

2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego powyżej 3 m-cy zawierający potwierdzenie pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym w lokalu.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie do wglądu (może to być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).
II. Obywatel państwa członkowskiego i UE:
1. Ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
2. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE  /w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP/.
III. Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE  /nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE/
1. Ważny dokument podróży.
2. Ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

Opłaty

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2010r. Nr 217 poz.1427 z późń. zm.).