Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

Termin załatwienia

- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie -w wyniku dokonania czynności meldunkowej osoba meldująca się otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Krystyna Łastowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich / pokój nr 13/

Telefon kontaktowy

055 244 81 61

Adres e-mail

k.lastowska@uglelkowo.pl

Wymagane Dokumenty

1.Dokument stwierdzający tożsamość lub paszport do wglądu.
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego powyżej 3 m-cy.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu ,przydział lokalu itp. /do wglądu.
4.Przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt dokonane prze właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z datą jego złożenia.
5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wykonuje przedstawiciel ustawowy,opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Opłaty

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Uwagi

Dodatkowe informacje:
  • w przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
  •  ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez ponowne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego. Zameldowania należy dokonać w ciągu 30 dni od daty zmiany.
  • zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie,o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2013.,poz. 267 z późn.zm./
  • organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie , na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.z 2010r. Nr 217 poz. 1427 z późń. zm.).