Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zameldowanie na pobyt stały

Termin załatwienia

Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego

Osoba kontaktowa

Krystyna Łastowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich /pokój nr 13/

Telefon kontaktowy

055 244-81-61

Adres e-mail

k.lastowska@uglelkowo.pl

Wymagane Dokumenty

  1. Dokument stwierdzający tożsamość lub paszport do wglądu.
  2. Druk zgłoszenia pobytu stałego potwierdzający pobyt stały w lokalu. Potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały /akt notarialny, umowa cywilno - prawna, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego ,wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/do wglądu.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy,opiekun prawny lub osoba ,która faktycznie sprawuje opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Opłaty

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Uwagi

Dodatkowe informacje:
  • zameldowanie w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie,o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego ,a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
  • możliwość „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
  • osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu,licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późń. zm.)