Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Ogłoszono przez Anita Rejs

Wydanie dowodu osobistego

Termin załatwienia

Wydanie dowodu tożsamości - do 1 miesiąca

Osoba kontaktowa

Krystyna Łastowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. nr 13  /I piętro/.

Telefon kontaktowy

055 244-81-61

Adres e-mail

k.lastowska@uglelkowo.pl

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek o wydanie dowodu
2. Jedna aktualna fotografia o wymiarach 35X45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej ,osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć orzeczenie o niesprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię z nakryciem głowy,o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi

Informacje:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy w kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. W organie gminy wniosek składa osoba osobiście.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składają rodzice ,opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby,wyjątek stanowi osoba,która nie ukończyła 5 roku życia.
W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście z powodu choroby,niepełnosprawności lub innej przeszkody osoba zawiadamia organ gminy,który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Dodatkowa informacja:
Dowód osobisty wydany osobie,która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania,
Dowód osobisty wydany osobie,która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od wydania.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek z wyjątkiem osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych której dowód osobisty odbiera rodzic lub opiekun prawny.
Dowód osobisty osoby mającej ograniczoną zdolności do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o dowód osobisty,rodzic lub opiekun prawny.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
a/ z dniem zawiadomienia o jego utracie,zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią dowodu osobistego,
b/ z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
c/ z dniem zgonu jego posiadacza,
d/ z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego

Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego
Posiadacz dowodu osobistego,którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony,zgłasza niezwłocznie osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy,a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia można także dokonać w formie dokumentu elektronicznego.
W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic,opiekun prawny lub kurator.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz. U. Z 2010r.Nr 167 poz. 1131 z późń. zm./
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,ich unieważnienia,wymiany ,zwrotu lub utraty /Dz.U. z 2015r., poz.212/.