Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) przydomowych oczyszczalni ścieków

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 

Urząd Gminy w Lelkowie informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy maja obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lelkowo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Lelkowo o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, które będą dostępne u Sołtysów właściwych do miejsca zamieszkania. Wypełnione druki należy przekazać do Sołtysów lub tutejszego Urzędu do pokoju nr 10 do dnia 18.08.2017 r.

Ponadto informuję, iż eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga dodatkowego zgłoszenia organowi gminy zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)