Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lelkowo z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami (...)"

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI (188)/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Lelkowo i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Lelkowo zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie: www.uglelkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 2 sierpnia 2017r. do 4 września 2017r. na adres: Urząd Gminy Lelkowo, Lelkowo 21, 14 – 521 Lelkowo na wypełnionym formularzu, mailem na adres: j.sawicka-kaczor@uglelkowo.pl, bądź osobiście w pokoju nr 4a – Referat Spraw Społecznych. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 

WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel