Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zapytanie ofertowe : Świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez zamawiającego GOPS w Lelkowie w 2018 roku

Zapytanie ofertowe:

Świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków
w miejscu wskazanym przez zamawiającego GOPS w Lelkowie w 2018 roku.

 

I. Zamawiający

 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Nabywca: Gmina Lelkowo
Lelkowo 21

14-521 Lelkowo
NIP 582-15-60-961
 

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie
Lelkowo 17

14-521 Lelkowo

Regon: 170298453, NIP 582 13 12 938
Telefon/fax: (055) 244-81-84

e-mail:gopslelkowo@wp.pl
www.bip.lelkowo.warmia.mazury.pl
 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, dzieciom i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej w Lelkowie oraz dzieciom uczęszczającym do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lelkowie.
 

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana liczba posiłków 10.065 sztuk/rok. Ilość posiłków dziennie – około 55 w tym:
usługa polegająca na codziennym przygotowaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków składających się z obiadów jednodaniowych (trzy razy w tygodniu pożywna zupa z wkładką mięsną, dwa razy w tygodniu drugie danie). Każdego dnia do posiłku ma być podany sok w kartoniku. Danie mięsne musi występować w co najmniej czterech rodzajach nie powtarzających się w przeciągu dwóch tygodni (do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu). W menu muszą występować co najmniej cztery rodzaje zup nie powtarzających się w przeciągu dwóch tygodni, natomiast pieczywo (bułka lub chleb) mają być podawane przemiennie w danym tygodniu (1 bułka pszenna-80g/ chleb -100g). Do drugiego dania mają być podawane przemiennie w danym tygodniu surówka i jarzyny gotowane. Raz w tygodniu będzie podawana ryba. Gorące posiłki powinny uwzględniać obecność pełnowartościowego białka oraz mają być sporządzone ze świeżych produktów posiadających aktualne terminy ważności. Produkcja posiłków nie może być oparta na mrożonych wyrobach kulinarnych poddawanych obróbce termicznej w kuchence mikrofalowej. Waga posiłków powinna przedstawiać się następująco:

 • Zupa – minimum 400ml,

 • Ziemniaki lub zamiennik ( ryż, kasza, makaron) – minimum 200g,

 • Sztuka mięsa lub ryba – minimum 100g,

 • Surówka lub jarzyny gotowane – minimum 100g,

 • Sok – minimum 200ml,

 • Drugie danie mogą też stanowić pierogi-nadzienie różne, kopytka –dodatki różne, naleśniki- nadzienie różne, gołąbki- sosy różne, placki ziemniaczane, krokiety bądź podobne dania – minimum 250g,

 • Bułka pszenna- minimum 80g /chleb- minimum 100g.

Kaloryczność posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu zamawiający kosztami wykonania badań obciąży Wykonawcę.

Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu dwóch tygodni.

Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami zbiorowego żywienia.

Po zakończeniu wydawania posiłków Wykonawca sprząta wszystkie pozostałe odpady i nieczystości. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać gorące posiłki w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne.

Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości dzieci i młodzieży uprawnionej do otrzymywania posiłków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupienia u Wykonawcy posiłków przez dzieci, które nie są objęte programem dożywiania za cenę określoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający wymaga urozmaicenia produktów i potraw tak, by gwarantowały one dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych i zapobiegały monotonii żywienia.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia jadłospisu w cyklu dwutygodniowym z wyszczególnieniem gramatury posiłków.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 149 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. ( Dz.U. z 2016 roku, poz. 1154 ).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać posiłki w ściśle ustalonych godzinach oraz dniach nauki szkolnej w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Zespołu Szkół w Lelkowie.

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV) .

CPV 55523100 3 usługi w zakresie posiłków szkolnych,

CPV 55321000 – 6 usługi przygotowywania posiłków,

CPV 55524000 – 9 usługi dostarczania posiłków do szkół

CPV 55320000 – 9 usługa podawania posiłków

 

Termin wykonania zmówienia od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. w dni nauki szkolnej Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5.

 1. Wymagania stawiane wykonawcy w celu stwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 • posiadają aktualne zezwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji zamówienia;

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 • posiadają pojazdy przeznaczone do przewozu żywności;

 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

 • wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat zamówień w zakresie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały należycie wykonane.

 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:

 1. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie o posiadaniu środków transportu spełniających standardy higieniczno-sanitarne wymagane przepisami prawa - załącznik nr 2 do oferty,

 • Wykaz posiadanych kadr- załącznik nr 3 do oferty,

 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców - załącznik nr 4 do oferty,

 • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

 • Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 7 do oferty

 • Kalkulacja kosztów usług dożywiania – załącznik nr 6

 • Akceptacja wzoru umowy – załącznik nr 5

 1. Oferta wykonawcy winna być złożona na Formularz ofertowym - załącznik nr 1

 2. Forma i sposób wynagrodzenia – wynagrodzenie niezmienne w okresie realizacji zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

 1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:

Kryteria oceny ofert z określeniem ich wagi – cena 100%

Jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert stanowi : Cena ( C ) - 100 %.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujący wzór:

Oferowana cena minimalna(brutto)

C = -------------------------------------------x 100 = …............pkt

Oferowana cena badanej oferty(brutto)

 

Sposób oceny: oferty oceniane będą punktowo; maksymalna ilość punktów jaką może zdobyć oferta to 100 pkt.

 1. Termin złożenia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie,

14-521 Lelkowo w terminie do 18 grudnia 2017 r. do godz. 1000

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką kurierską lub pocztową)

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. w siedzibie GOPS Lelkowo o godzinie 1015. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi. Przy składaniu ofert bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wydawane jest wykonawcy pokwitowanie. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny .

 1. Termin wykonania zamówienia

Od 02.01.2018r. do 31.12.2018. w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej oraz przerwy wakacyjnej.

 1. Sposób podpisania umowy

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu.

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/osoby upoważniona/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymieniona/wymienione:

-w aktualnym odpisie z właściwego rejestru,

-w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej (wzór- załącznik nr 5).

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 1. Inne postanowienia

1) Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach.

2) Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lelkowo 17

14 – 521 Lelkowo

oraz powinna być opisana:

Oferta na świadczenie usług dożywiania w 2018 roku ”

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Załączniki: