Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2017r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2017r.

 

KONKURS POD TYTUŁEM: ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i dorosłych”

NAZWA WYBRANEGO OFERENTA: Ludowy Klub Sportowy ,,Granica” Zagaje

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH: 7.000,00zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Dnia 25 października 2017r. została rozpowszechniona informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2017r.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – pod tytułem ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i dorosłych” wpłynęła jedna oferta.

Wójt Gminy Lelkowo zarządzeniem z dnia 29 listopada 2017r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy w Lelkowie.

Komisja konkursowa po rozpatrzeniu oferty – Ludowego Klubu Sportowego ,,Granica” Zagaje postanowiła przyznać dotację w kwocie 7.000,00 zł.(słownie: siedem tysięcy zł. 00/100).

W/w oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Komisja konkursowa wystawiła pozytywną opinię w/w ofercie biorąc pod uwagę :

1) możliwość realizacji zadania ze względu na posiadane zasoby osobowe (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) niezbędne do realizacji w/w działań,

2) szeroki zakres działań upowszechniający kulturę fizyczną wśród osób dorosłych,

3) bogate doświadczenie w realizacji podobnych projektów we współpracy z administracją publiczną.