Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018r.

KONKURS POD TYTUŁEM:  ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych”

NAZWA WYBRANEGO OFERENTA:   Ludowy Klub Sportowy ,,Granica” Zagaje

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:  12.000,00 zł.


UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
 

      Dnia 16 marca 2018r. została rozpowszechniona informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2018r. Z organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów nie wpłynęło żadne zgłoszenie przedstawiciela do komisji konkursowej.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – pod tytułem ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych” wpłynęła jedna oferta.

Wójt Gminy Lelkowo zarządzeniem z dnia 5 kwietnia 2018r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy w Lelkowie.

Komisja konkursowa po rozpatrzeniu oferty – Ludowego Klubu Sportowego ,,Granica” Zagaje postanowiła przyznać dotację w kwocie 12.000,00 zł.(słownie: dwanaście tysięcy zł. 00/100).

W/w oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Komisja konkursowa wystawiła pozytywną opinię w/w ofercie biorąc pod uwagę :

1) możliwość realizacji zadania ze względu na posiadane zasoby osobowe (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) niezbędne do realizacji w/w działań,

2) szeroki zakres działań upowszechniający kulturę fizyczną wśród osób dorosłych

3) bogate doświadczenie w realizacji podobnych projektów we współpracy z administracją publiczną