Sprawozdania GKRPA

Ogłoszono przez Anita Rejs

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lelkowo za 2016 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa o w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj Dz. U. z 2016r., poz. 487 z póź. zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016r., przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelkowo nr X/65/2015 dnia 29 grudnia 2015r.

GKRPA powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Lelkowo, w której skład wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • pracownik socjalny,

 • dzielnicowy,

 • pracownik Urzędu Gminy Lelkowo,

 • pracownik Gminnego Ośrodka Kultury.
   

Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych a także zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Jednocześnie realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia:

 • przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,

 • wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego,

 • w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,

 • przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu,

 • składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Braniewie.

 

     DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOMISJĘ W 2016r.

 

W ramach działalności w 2016r. odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do Komisji wpłynęło 32 wnioski, o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol. Wnioski złożyli:

 • rodzina – 9,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie – 14,

 • Policja – 5,

 • Kurator – 4.

W związku z złożonymi wnioskami, na posiedzenia Komisji wezwanych zostało 26 osób, z czego zgłosiło się 17 osób. Wobec osób zgłoszonych do postępowania, podjęto działania:

 • z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości napojów alkoholowych i wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu,

 • wśród osób zgłoszonych na Komisję rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • w dwóch przypadkach skierowano wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,

 • wyznaczono okresy próbne dla osób zgłoszonych.

 • komisja w 9 przypadkach przeprowadziła rozmowę z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym.

Członkowie Komisji również w ramach swojej działalności, w 2016r. wydali 4 pozytywne postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również troje członków GKRPA, brało czynny udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Członkowie komisji brali udział również w programach i projektach profilaktycznych, poprzez:

 • propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, podczas imprez organizowanych na terenie Gminy Lelkowo,

 • rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych: ulotek, plakatów nt. szkodliwości i wpływy alkoholu na życie człowieka oraz jego rodziny, a także ulotek informacyjnych o instytucjach znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oferujących pomoc osobom uzależnionym a także ich rodzinom.

 

W ramach swojej działalności w 2016r. GKRPA wydatkowała kwotę – 6.769,00zł., w tym:

 • działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.989,00zł.,

 • opłata sądowa za złożone wnioski – 80,00zł.,

 • opłata sądowa za wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków – 700,00zł.
   

Kwota wykorzystana są to środki przeznaczone na Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r. wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności Gminy.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Joanna Bujko

 

 

Sporządził:

Iwona Zielińska-Kanclerz
członek GKRPA