Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Anita Rejs

Młodszy Referent ds. organizacyjnych, kadr, oświaty, obsługi Rady Gminy (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy w Lelkowie, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo

Nr ogłoszenia: 3/2016

Identyfikator: OSO.II

Informacje dodatkowe:

 1. WÓJT GMINY LELKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Młodszy referent ds. organizacyjnych, kadr, oświaty, obsługi Rady Gminy

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko

 5. nieposzlakowana opinia

 6. wykształcenie średnie lub wyższe

 7. znajomość obsługi komputera,

 8. znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. odbyty staż w jednostce samorządu terytorialnego,

 2. samodzielność, komunikatywność

 3. umiejętność pracy w zespole

 4. umiejętność urządzeń biurowych i obsługi komputera.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań związanych z obsługą Rady Gminy i jej organów - zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia  i obrady tych organów,

2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,

3) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,

6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

7) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady,

8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

10) przekazywanie do rozpatrywania wniosków komisji i radnych oraz czuwanie nad ich terminowym rozpatrzeniem,

8) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;

9) przesyłanie podjętych uchwał do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji;

11) zapewnienie pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu radnego;

12) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji uchwał Rady Gminy oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;

13) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;

14) prowadzenie niezbędnej statystyki dotyczącej radnych.

 

2. Realizacja zadań związanych z wyborami władz państwowych, samorządowych oraz referendum:

1) wykonywanie zadań zgodnie z kalendarzem wyborczym oraz wytycznymi państwowej komisji wyborczej,

2) przygotowanie projektów uchwał i obwieszczeń,

3) nadzór nad przygotowaniem lokali wyborczych,

4) zabezpieczenie kart wyborczych,

5) wykonanie innych prac związanych z obsługą komisji wyborczych,

6) przekazywanie dokumentów wyborczych do archiwum,

7) współdziałanie z organami powołanymi do przygotowania i przeprowadzenia wyborów.


3. Realizacja zadań związanych z wyborami organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów, Rad sołeckich).

4. Realizacja zadań związanych z wyborami do organów społecznych (ławnicy, członkowie kolegiów ds. wykroczeń).

5. Realizacja zadań związanych z podziałem terytorialnym gminy.

6. Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Udostępnianie informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie papierowej i elektronicznej.

8. Realizacja zadań w zakresie spraw Kadrowych:

1. prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z przepisami prawa,

2. sporządzanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło, dla osób których warunki zatrudnienia określił Wójt i współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem płac,

3. terminowe zgłaszanie do ZUS osób przyjmowanych, osób z którymi zawarto umowy – zlecenia oraz osób zwalnianych,

4. przygotowywanie dla nowo zatrudnionych pracowników warunków wynagrodzenia za pracę, po uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta,

5. prowadzenie całości spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem, nagrodami jubileuszowymi,

6. przygotowywanie przeglądów kadrowych oraz opinii dla potrzeb pracowników lub zleconych decyzją Wójta,

7. prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych, zgłaszanie na szkolenia, planowanie szkoleń opisywanie faktur za szkolenia pod względem merytorycznym,

8. prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, planowania i wykorzystania urlopów, prowadzenia ewidencji czasu pracy, karania pracowników,

9. prowadzenie spraw emerytalno – rentowych i ubezpieczeniowych, wydawanie skierowań na badania -współpraca ze stanowiskiem Kierownik Referatu – (-stanowisko połączone ze stanowiskiem ds. działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, BHP)

10. w zakresie badań lekarskich, badań okresowych, szkoleń wstępnych i okresowych),

11. sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawartych z pracownikami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

12. terminowe sporządzanie sprawozdań, opracowywanie niezbędnych analiz kadrowych,

13. prowadzenie całości spraw dotyczących oświadczeń majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia (rejestr, zamieszczanie w BIP, sporządzanie analizy oświadczeń, przesyłanie złożonych oświadczeń do Urzędu Skarbowego) oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej składanych przez pracowników samorządowych,

14. planowanie funduszu płac dla zatrudnionych pracowników i przedkładanie do projektu budżetu na dany rok,

15. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeb kadrowych, z

16. uwzględnieniem przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

17. prowadzenie rejestru ocen pracowniczych, sporządzanych przez bezpośrednich przełożonych pracowników i współdziałanie z kierownictwem dokonującym ocen,

18. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników samorządowych – całe postępowanie konkursowe, we współpracy z wnioskującym o przeprowadzenie procedury konkursowej,

19. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Wójta,

20. realizacja zadań związanych z przestrzeganiem czasu pracy i dyscypliny pracy (list obecności, plany urlopów, książki wyjść w godzinach pracy, delegacje, zwolnienia lekarskie itp.)
 

9. Prowadzenie spraw z tytułu zbiorczej statystyki urzędu i jednostek organizacyjnych.

10. Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków Obywateli (przekazywanie do realizacji wg właściwości oraz nadzorowanie nad ich wykonaniem).

11. Realizacja zadań w zakresie oświaty, prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego szkoły, a w szczególności:

1) powierzenia stanowiska dyrektora szkoły oraz odwołania ze stanowiska.

2) dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły.
 

12. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem mechaników – kierowców konserwatorów bojowych wozów strażackich w jednostkach OSP.

 

4. Informacje dodatkowe:

 1. osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
 2. Wójt Gminy może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków, szczegóły określa zarządzenie Wójta Gminy Lelkowo w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. Życiorys (CV) z dodatkowym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego osób ubiegających się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony kandydat przed nawiązaniem stosunku przedkłada zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania wstępne.

Uwaga! dokumenty, o których mowa w pkt. 1-9 należy podpisać własnoręcznym podpisem.

dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Młodszy referent ds. organizacyjnych, kadr, oświaty, obsługi Rady Gminy" należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lelkowo I piętro pokój Nr 7 do godziny 15:00 lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Lelkowie, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@uglelkowo.pl w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy w Lelkowie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kwalifikacyjnego.