Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Anita Rejs

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zwierząt i przyrody (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Rozwoju Gospodarczego

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy w Lelkowie, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo

Nr ogłoszenia: 1/2017

Identyfikator: OSO.II

Informacje dodatkowe:

WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zwierząt i przyrody

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko

 5. nieposzlakowana opinia

 6. wykształcenie średnie lub wyższe

 7. znajomość obsługi komputera

 8. znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy „ o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy „prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o lasach,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. odbyty staż w jednostce samorządu terytorialnego,

 2. samodzielność, komunikatywność

 3. umiejętność pracy w zespole

 4. umiejętność urządzeń biurowych i obsługi komputera.

 5. Prawo jazdy kategorii B

 6. dysponowanie samochodem osobowym

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Realizacja zadań wynikających z ustawy „ o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,

a w szczególności:

1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

2. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji :

1) stacji zlewnych (w przypadku gdy podłączenie do kanalizacji nie jest możliwe lub powoduje nadmierne koszty) art.3 ust.2 pkt2.

2) instalacji i urządzeń do zbierania ,transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

3) szaletów publicznych.

4) zapobiegania zanieczyszczeniu placów ,ulic i terenów otwartych

3. Określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.art.3

4. zorganizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

5. udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

6. zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części i współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

7. znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt

8. Prowadzenie ewidencji:

 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

 2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

 3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

9. Ustalanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy /uchwała Rady Gminy/.opracowanie projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art.4)

10. Dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do Gminnego planu Gospodarki odpadami.

11. wykonywanie nadzoru nad realizacją obowiązków określonych w ustawie przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców .(art.5 ust.6)

12. Wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków w przypadku stwierdzenia ich niewykonywania (art.5 ust.7)

13.Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

14.Organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów.(Art.6ust.6)

15. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji:

          1)obowiązku uiszczenia opłat ,wysokości i terminów opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnienie zbiorników bezodpływowych ,dla osób ,które nie zawarły umów.(art.6 ust.7)

16. Prowadzenie postępowania w sprawie -określanie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: (art.7ust.1)

 1. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

17. Podanie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia do publicznej wiadomości. (art.7 ust.3a)

18. Prowadzenie postępowania o wydawanie i cofanie zezwoleń na świadczenie przez przedsiębiorców usług związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.(art.7 ust.6)

19.Przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. (art.8b)

20.Przyjmowanie od przedsiębiorców informacji określonych w art.9a

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

 1. Prowadzenie postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia źle traktowanego właścicielowi lub opiekunowi. (art.7)

 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie :

  1) opracowanie projektów uchwał w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt (art.11 ust.3)
  2) opracowanie projektu uchwały w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt (art.11a) i ich realizowanie
   

Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody

 1. Wykonywanie obowiązków gminy w zakresie ochrony przyrody – działalność edukacyjna, informacyjna i promocyjna. (art.4 ust.3) oraz zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.

 2. Przygotowywanie projektów uchwał lub opinii w sprawie:

 1. wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu w przypadkach gdy Wojewoda nie wyznaczył (art.23.ust.4)

 2. uzgodnienia projektów rozporządzeń wojewody w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu (art.23.ust.3)

 3. projektów listy obszarów Natura 2000 (art.23.ust.5)

 4. projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 (art.29.ust.2)

 5. ustanowienia i znoszenia pomnika przyrody, stanowiska ekologicznego, zespołu przyrodniczego jeżeli Wojewoda nie ustanowił (art.44 ust.1-3)

 6. utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt (art.75 ust.2 pkt 7)

 7. uznawanie za park gminny (art.81)

 1. Przedkładanie do uzgodnienia z Wojewodą w części dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu: (art.23 ust.5)

 1. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 1. Zakładanie i utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień (art.78)

 2. Prowadzenie postępowania w sprawie :

1)usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości (art.83)

2)ustalania opłat za usunięcie drzew i krzewów (art.84)

3)umarzania opłat za usunięcie drzew i krzewów (art.84ust.4)

4)wymierzenia i umarzanie administracyjnych kar pieniężnych za:

- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

- usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni ,zadrzewień lub krzewów.

 1. Występowanie z wnioskiem do Starosty w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości gminnych.(art.90),

 2. Przesyłanie informacji o utworzeniu lub ustanowieniu formy przyrody do Ministrowi Środowiska w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia (art.113.ust.4)

 3. Przyjmowanie zgłoszeń o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt oraz powiadamianie o tym fakcie Wojewody. (art.122)
   

Wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności:

 1. zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem

 2. odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

 3. zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

4. zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

5. zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

   a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy „prawo ochrony środowiska ,, a w szczególności:

1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy ,a w szczególności:(art.19)

 1. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów informacji według obowiązującego wzoru .

 2. prowadzenie postępowania o udostępnienie informacji o środowisku.

 3. nadzorowanie przygotowania kart informacyjnych (dla wykazu) przez pracowników realizujących zadania podlegające udostępnieniu w w/w formie.

 4. przekazywanie informacji dla pracownika prowadzącego BIP celem publikacji.

2. Prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(art. 46a ust.7 pkt 4)

3. Przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji od prowadzących instalację (osób fizycznych) art.149.

4. prowadzenie postępowania w sprawie nałożenia na prowadzącego instalacje (osobę fizyczną) obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji (art.150).

5. Przyjmowanie zgłoszeń od osób fizycznych prowadzących instalacje ,z której emisja nie wymaga pozwolenia ,a mogące negatywnie wpływać na środowisko (art.152)

6. prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia wymagań zakresie ochrony środowiska w zakresie eksploatacji instalacji przez osoby fizyczne, z której emisja nie wymaga pozwolenia ale jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.(art.154)

7. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń ,z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.(art.157)

8. Przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju , ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (art.162 ust.4)

9. Przedkładanie wojewodzie w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 października 2002 r.w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.(Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.).

10. Przyjmowanie zgłoszeń od osób , które zauważyły wystąpienie awarii (art.245)

11. Ustalanie opłaty za korzystanie ze środowiska dla Urzędu Gminy ,prowadzenie ewidencji i jej aktualizowanie co pół roku (art.284, 287) oraz przekazywanie w terminie półrocznym informacji Marszałkowi Województwa(art.286)

12. Prowadzenie postępowania w sprawie:

1) nakazania osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.(art.363)

2) wstrzymania użytkowania instalacji lub urządzenia ,której emisja nie wymaga pozwolenia jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań określonych w decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji.(art.368)

13. Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie Środowiska należących do właściwości gminy.(art.379)

 

Realizacja zadań w zakresie prawa wodnego

 1. Wyznaczanie dostępu do wód objętych powszechnym dostępem (decyzja Wójta) art.28 ust.2

 2. Przyznawanie odszkodowania dla właściciela nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem (art.28 ust.3)

 3. Zatwierdzanie ugody zmiany stanu wód na gruntach (art.30 ust.1)

 4. Przedkładanie Wojewodzie informacji z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie do 28 lutego za rok ubiegły .(art.43 ust.3c)

 5. Ochrona ludzi przed powodzią i suszą (art.79,80)
   

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:

 1. Informowanie mieszkańców gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia(art.12.ust.5)

 2. Prowadzenie postępowania o wydanie, cofnięcie zezwolenia lub promesy na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków.(art.16 ust.1 ;17c)

 3. Przyjmowanie od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych:

a) wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu(art.18c);

b) zgłoszeń o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach udostępnienia zastępczych punktów poboru wody.(art.8 ust.3).

 1. Sprawdzanie pod kątem spełniania warunków określonych przepisami prawa:

a)wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (art.21 ust.4)

b)taryf na wodę i ścieki określonych we wniosku o ich zatwierdzenie(art.24 ust.2-4)

 1. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (art.21 ust.5);

b) zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki (art.24. ust. 5)

c) dopłat do jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych odbiorców usług (art.24 ust.6)

d) przedłużenia terminu obowiązywania taryf (art.24 ust.9a)

e) ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstw nowo tworzonych.(art.24a) i ich ogłaszanie.

 1. Prowadzenie postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych na przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. (art.29)

 2. Prowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem (Art. 18e). 
   

Realizacja zadań wynikających z rozp. MGPiPS z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

 1. Poddawanie przeglądom miejsc (będących własnością gminy) , w których był lub jest wykorzystywany azbest (§ 6.1)

 2. Oznaczanie w planach sytuacyjnych miejsc występowania azbestu.

 3. Dokonywanie corocznie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzanie spisu z natury. (§ 7 )

 1. sporządzenie informacji z wyniku inwentaryzacji według wzoru określonego w rozporządzeniu

 2. przekazanie informacji Wojewodzie,

 3. przyjmowanie informacji o wynikach inwentaryzacji od osób fizycznych

 4. aktualizowanie informacji corocznie do 31 stycznia

 

Realizacja zadań wynikających z rozp.MŚ z dnia 9 października 2002 r. Dz.U.02.175.1439w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.(Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.)

 1. Przedkładanie Wojewodzie informacji o rodzaju ,ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska do 31 marca każdego roku

 

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy „prawo o drogach publicznych” , a w szczególności

 1. Ustalanie przebiegu dróg gminnych

 2. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia do kategorii dróg Gminnych, uzgadnianie projektu z Zarządem Powiatu.

 3. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych.

 4. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.

 5. Wnioskowanie do zarządców dróg o zmianę warunków ruchu na drogach (znaki, itp.)

 

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy „o lasach” , a w szczególności:

 1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu, a w szczególności:

  1. Prowadzenie dokumentacji eksploatacji lasu ,pozyskiwanie drewna, cechowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zalesianie ,ochrona itp.

  2. Realizacja założeń planu urządzenia lasu,

  3. utrzymywanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania (art.13)

  4. Zgłaszanie potrzeby wprowadzania zmian w planach urządzenia lasu

  5. Wydawanie opinii w sprawie udostępnienia sadzonek drzew i krzewów właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy „prawo łowieckie” , a w szczególności:

 1. Udzielanie informacji o osobach uprawnionych do szacowania szkód i przyjmowania zgłoszeń zgodnie z informacją przekazaną przez dzierżawcę obwodu łowieckiego.

 2. Wypełnianie roli mediatora w przypadku sporu o wysokość odszkodowania za szkodę.

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy „o ochronie gruntów rolnych” , a w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawie:

  1. zmiany przeznaczenia gruntów-kompletowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. przygotowywanie wniosku-uzgadnianie z Izbą Rolną i Wojewodą.

 2. Wydawanie opinii w postępowaniu prowadzonym przez Starostę w sprawie Rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

 3. Wnioskowanie o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przygotowywanie zadań pod finansowanie w ramach funduszu.

 

4. Informacje dodatkowe:

 1. osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
 2. Wójt Gminy może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków, szczegóły określa zarządzenie Wójta Gminy Lelkowo w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.


5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. Życiorys (CV) z dodatkowym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 6. oryginał kwestionariusza osobowego osób ubiegających się o zatrudnienie,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony kandydat przed nawiązaniem stosunku przedkłada zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych),

 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania wstępne


Uwaga dokumenty, o których mowa w pkt. 1-9 należy podpisać własnoręcznym podpisem.

6. dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko “Młodszy referent ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zwierząt i przyrody" należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lelkowo I piętro pokój Nr 7 do godziny 15:00 lub przesłać na adres Urząd Gminy w Lelkowie 14-521 Lelkowo, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@uglelkowo.pl w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy w Lelkowie Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kwalifikacyjnego.