Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Anita Rejs

Kierownik (Etatów: 1/2 )

Status: Przyjmowanie dokumentów

Termin składania ofert:

Wydział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Zdrowia

Nr ogłoszenia: 1/2018

Identyfikator: OSO.II

Informacje dodatkowe:

WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
KIEROWNIKA
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelkowie

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 160, zm. poz. 138.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 393.), Wójt Gminy Lelkowo ogłasza konkurs na Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie

I.  Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelkowie; Lelkowo 19; 14-521 Lelkowo

II.  Stanowisko objęte konkursem: Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

III.  Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierowniczych,

c) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 letni staż pracy,

d) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność leczniczą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,

b) umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania zespołem pracowników,

c) wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących spraw pracowniczych.

IV. Warunki pracy:  umowa o pracę w wymiarze ½ etatu na okres 6 lat.

V.  Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

b) kwestionariusz osobowy,

c) życiorys CV z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej,

d) odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika oraz potwierdzające staż pracy i dorobek zawodowy, potwierdzone za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę komisji konkursowej kandydat będzie zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

f)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.),

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

VI.  Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Lelkowie, Lelkowo 21; 14-521 Lelkowo. Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie”.

Termin składania dokumentów do dnia 21 marca 2018 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia).

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Lelkowie, Lelkowo 21; 14-521 Lelkowo, w godzinach jego urzędowania od 7:30 do 15:30. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w budynku Urzędu Gminy w Lelkowie, Lelkowo 21; 14-521 Lelkowo, w terminie do 7 dni od upływu terminu składania dokumentów.

VII.  Dodatkowe informacje:

1. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

2. Informacja o wyniku konkursu zamieszczona zostanie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Lelkowie.

3. Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie udostępniane są w  Urzędzie Gminy w Lelkowie, pod adresem Lelkowo 21; 14-521 Lelkowo w godzinach pracy urzędu.